Interviu cu Penelope Douglas, autoarea seriei „Fall away”


În ultima postare, și anume recenzia de la "Descătușare", am spus că am o surpriză pentru voi. După cum ați văzut în titlu, cred că v-ați dat seama despre ce este vorba.

Totul a început de la o simplă postare pe  contul de bookstagram (@herearethereaders), un comentariu și mai apoi un instastory. Iar dacă am avut șansa, am zis sa profit de ea, pentru că ceva rău nu avea cum să iasă. Și uite că am ajuns aici. Penelope este una dintre autoarele mele preferate și interviul acesta a însemnat enorm pentru mine.
Penelope Douglas este autoare americană de bestseller-uri New York Times, USA Today și Wall Street Journal. Romanele ei sunt traduse în peste zece limbi și vândute în sute de mii de exemplare. După ce a absolvit Administrația Publică la  Universitatea Northern Iowa, a urmat un Master în Științele Educației la Loyola University. A profesat în domeniul educațional, iar acum se ocupă doar de scris. Este o autoare extrem de îndrăgită, iar romanele sale sunt așteptate de mii de fani.
Romanul de debut, Intimidare (Editura Epica, 2014), a fost desemnat Cel mai bun roman de dragoste al anului 2014 de către IRC - Indie Romance Convention.
Rivali (Editura Epica, 2016) este al doilea roman al autoarei, care se bucură în continuare de mare succes printre fanii genului romance.
First of all, I want to thank you for giving me this chance. It means a lot to me.
We are two girls, me, Timy, and my friend, Andy. I’ll put the first letter of the name before the question, so you’ll know who is asking.

∼ În primul rând, vreau să îți mulțumesc pentru această șansă. Înseamnă enorm pentru mine. Eu, Timy, și prietena mea, Andy, îți vom adresa întrebările, așa că voi pune prima literă a numelui în fața lor.

Timy, Q1: „Bully” was your first novel. What determined you to write it?
A: I was reading a lot of romance at the time, and I discovered New Adult. It was just hitting the scene, books like Beautiful Disaster, Slammed, Easy...and then I read Fallen Crest High by Tijan, and I really wanted more books like that, but there weren't any. So I decided to write one. I was in a career where I wasn't especially happy. I didn't feel like I'd found my calling, and so writing Bully on nights and weekends was a labor of love. I felt like I was growing again and moving toward something. It was a great year. 

Timy, Î1: „Intimidare” a fost primul tău roman. Ce te-a determinat să îl scrii?

R: Citeam foarte mult romance în acea perioadă, și am descoperit New Adult. Cărți precum „Beautiful Disaster”, „Slammed”, „Easy”, etc., erau foarte populare... și apoi am citit „Fallen Crest High” de Tijan, și chiar îmi doream mai multe cărți ca aceea, dar nu erau. Așa că m-am hotărât să scriu una. Lucram într-un domeniu unde nu eram într-adevăr fericită. Nu simțeam că mi-am găsit chemarea, așa că scriind „Intimidare” nopțile și weekend-urile a fost o muncă din dragoste.Andy, Q2: What or how did you feel when „Bully” was published?
A: Well, at first I was nervous. My editor suggested I shop around for a publisher, because she thought the book was really good, but I didn't want to wait. I didn't expect to make anything off the book, I just wanted feedback. So I self-published. I gave it away for free for 3 days to gain exposure, and that was really all it took. I started watching the number of downloads, and quickly became very excited as my Facebook page gained likes, people posted on my wall how much they loved it, and started making me teasers and videos. It was very surreal, because I thought no one would read it. My expectations were low and all of a sudden Bully was the talk to the town. It was amazing. 

Andy, Î2: Ce ai simțit, sau cum te-ai simțit, când „Intimidare” a fost publicată?

R: Ei bine, la început am fost emoționată. Editorul mi-a sugerat să caut o editură, deoarece credea că romanul este într-adevăr bun, dar nu am vrut să aștept. Nu am așteptat să fac ceva profit de pe urma cărții, voiam doar feedback. Așa că am publicat eu. Timp de 3 zile cartea a fost gratuită, pentru a câștiga expunere, și asta a fost tot ce a trebuit. Am început să urmăresc numărul descărcărilor, și îndată am fost foarte încântată, deoarece pagina mea de Facebook creștea, oamenii îmi spuneau cât de mult le place cartea și au început să facă teasere și videoclipuri. A fost ireal, deoarece credeam că nimeni nu va citi ce am scris. Așteptările mele erau scăzute și dintr-o dată se vorbea de „Intimidare” în tot orașul. A fost uimitor.T, Q3: Have you been expecting for Jared to conquer so many hearts?
A: Oh, gosh, no. Lol. My father hated Jared, my editor had her reservations about him...I didn't expect much love for him, but it was a learning experience every artist should realize...If YOU love it, you're not alone. There are people in the world who love what you love. 

T, Î3: Te-ai așteptat ca Jared să cucerească atât de multe inimi?

R: Doamne, nu. Lol. Tata îl ura pe Jared, editorul avea rezervările ei în legătură cu el... Nu m-am așteptat la prea multă apreciere pentru el, dar a fost o experiență pe care fiecare artist ar trebui să o realizeze... Dacă TU iubești ceva, nu ești singur. În lume sunt oameni care iubesc ce iubești și tu.


T, Q4: The other volumes of „Fall Away” were planned, or your ideas came while you were writing „Bully”?
A: The idea for Madoc's story came toward the end of Bully, but no, originally Bully was a stand alone. 

T, Î4: Celelalte volume din „Fall away” au fost plănuite, sau ideile ți-au venit în timp ce scriai „Intimidare”?

R: Idea pentru povestea lui Madoc a venit pe când terminam „Intimidare”, dar nu, „Intimidare” a fost inițial o singură carte.


T, Q5: Have you thought at someone when you created the characters from „Fall Away”?
A: No, not really. Real people never look as good as the picture in my head. 

T, Î5: Te-ai gândit la cineva când ai creat personajele din „Fall away”?

R: Nu, nu chiar. Nimeni nu a arătat la fel de bine ca imaginea din capul meu.


T, Q6: With which character of your books are you resemble most?
A: I would say I'm closest to K.C. and Ryen. I struggled with my identity a lot when I was younger. I was weak at times and gave into pressure. I didn't take the lead in my own life, and I could be a follower. That's why they're my favorite heroines. They're real. 

∼ T, Î6: Cu ce personaj din cărțile tale te asemeni cel mai mult?

R
: Aș spune că cel mai mult mă asemăn cu  K.C și Ryen ( personajul principal feminin din „Punk 57”). M-am luptat cu identitatea mea foarte mult când eram mai tânără. Câteodată eram slabă și cedam sub presiune. Nu preluam conducerea în propria-mi viață și puteam fi un urmaș. De aceea ele sunt eroinele mele preferate. Sunt reale.T, Q7: If you had a date with a character from „Fall Away”, who would be and why?
A: Ugh! They're like my kids! I can't date them 😉 Okay, okay...I suppose Jax. He's the most exciting to me

T, Î7: Dacă ai avea o întâlnire cu un personaj din „Fall away”, care ar fi acela și de ce?

R: Ugh! Sunt ca și copiii mei! Nu îmi pot da întâlnire cu ei 😉 Bine, bine... Presupun că Jax. Pentru mine este cel mai interesant. 


T, Q8: Would you change your life with one of you characters? If yes, why? If no, why?
A: They've all changed my life. ❤

~ T, Î8: Ți-ai schimba viața cu a vreunui personaj de-al tău? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?

R: Toți mi-au schimbat viața. ❤️

T, Q9: Will you write other books of the „Fall Away” serie?
A: Yes. Eventually. No dates yet!

~ T, Î9: Vei scrie și alte cărți ale seriei „Fall away”?

R: Da. Eventual. Fără date încă!

T, Q10: Were there persons who didn't believe that you will succeed? Did your family support you?
A: I had a job when I started writing, so it was just really considered a hobby, but they always supported me. No one was against it. 

~ T, Î10: Au fost persoane care au crezut ca nu vei reuși? Familia te-a susținut?

R: Aveam un loc de muncă când am început să scriu, așa că a fost considerat un hobby, dar mereu m-au susținut. Nimeni nu a fost împotrivă.T, Q11: Who is your biggest fan from your family?
A: Probably my daughter. She's only eight, but she always asks how my day went, how many words I wrote, and she loves helping me organize my swag and be my assistant at signings. She's so awesome. 

~ T, Î11: Cine este cel mai mare fan al tău din familie?

R: Probabil fiica mea. Are doar 8 ani, dar mereu mă întreabă cum a fost ziua mea, cât am scris, și iubește să mă ajute să îmi organizez lucrurile și să fie asistenta mea la autografe. E minunată.

T, Q12: Were there moments when you have wanted to quit writing?
A: Oh, lots! It's hard relying on your brain to have good ideas in a timely manner, and it's very hard disappointing people when they don't like a story. But there are more pros than cons,so I keep going 😉

~ T, Î12: Au fost momente când ai vrut să renunți la scris?

R: Oh, multe! Este greu să te bazezi pe creierul tău să aibă idei bune în timp util, și este foarte greu să dezamăgesc oamenii când nu le place o poveste. Dar sunt mai multe păreri pro decât contra, așa că continui. 😉T, Q13: What motivates you to go on?
A: Wine. I like wine. It keeps me happy when I'm stressed. 

~ T, Î13: Ce te motivează să continui?

R: Vinul. Îmi place vinul. Mă menține fericită când sunt stresată.T, Q14Do you have a favourite quote? Or a favourite motto?
A: Steel is forged in fire. (Basically, bring on the struggle, because it makes us stronger.)

~ T, Î14: Ai un citat preferat? Sau un motto?

R: Oțelul este forjat în foc. ( Practic, aduce lupta, pentru că ne face mai puternici.)

A, Q15: What is your favourite song or artist?
A: I don't have a favorite song. Music is like a religion to me, so all music is pretty precious, but I love Silvershair's Neon Ballroom album, and tons of other artists and songs. It really just depends on the mood I'm in. Sometimes it's angry rock and sometimes it's reggae. Lol.

~ A, Î15: Care este cântecul sau artistul tău preferat?

R: Nu am un cântec preferat. Pentru mine, muzica este ca o religie, așa că toată este destul de prețioasă, dar ador albumul lui Silvershair, Neon Ballroom, și mulți alți artiști și cântece. Depinde de starea în care mă aflu. Uneori este angry rock și alteori reggae. Lol.

T, Q16In this moment, do you see yourself doing something else than writing?
A: No, not really. I love what I do, and I appreciate a flexible schedule. 

~ T, Î16: În acest moment, te vezi făcând altceva înafară de scris?

R: Nu, nu chiar. Iubesc ceea ce fac și apreciez un orar flexibil.A, Q17: Are there moments when you feel like you can't write or you have no ideas? What do you do about that?
A: Oh, of course. Everyone gets blocked. I need to quiet myself and seclude myself from distractions. Sometimes I drive or shower. I just need a place away from everyone where my mind can wander.

~ A, Î17: Sunt momente în care simți că nu poți scrie sau că nu ai idei? Ce faci în legătură cu asta?

R: Oh, desigur. Toată lumea se blochează. Trebuie să mă liniștesc și să mă înlătur de la distrageri. Uneori conduc sau fac un duș. Îmi trebuie un loc departe de toată lumea unde mintea mea poate rătăci.


T, Q18Who are your favourite authors? But your favourite book?
A: My favorite book is The Night Circus, but I don't have a favorite author. I just one-click books that grab me by the blurb. 

~ T, Î18: Care sunt autorii tăi preferați? Dar cartea preferată?

R: Cartea mea preferată este „The Night Circus”, dar nu am un autor preferat. Doar apăs pe cărțile care mă atrag.


A, Q19: What is your favorite genre to read?
A: Suspense! Although I do love a little romance in there. 

~ A, Î19: Care este genul tău preferat de citit?

R: Suspans! Deși îmi place și puțin romance acolo
.


T, Q20: Besides writing, do you have another passions?
A: Hmmmm...I LOVE cooking! Probably because I also like to eat. Lol. I also fancy myself an amateur wine connoisseur. I've been educating myself on how wine is made, etc.  

~ T, Î20: Înafară de scris, mai ai și alte pasiuni?

R: Hmmmm... IUBESC să gătesc! Probabil pentru că îmi și place să mănânc. Lol. De asemenea, sunt o cunoscătoare de vinuri amatoare. M-am învățat cum se face vinul, etc.


T, Q21: Madoc showed himself a truly fan of The Vampire Diaries. Do you get used to watch series/movies? If yes, which is your favourite serie/movie?
A: Yes, I watched the series for a while, and I watch lots of different stuff now. There are way too many to name, but I love The 100. Great show!

~ T, Î21: Madoc s-a arătat un adevărat fan al Jurnalele Vampirilor. Obișnuiești să te uiți la seriale/filme? Dacă da, care este serialul/filmul tău preferat?

R: Da, mă uit la seriale de ceva vreme, și acum urmăresc multe lucruri diferite. Sunt mult prea multe nume, dar iubesc Cei 100.  Minunat show!A, Q22: Can you describe yourself in 3-5 words?
A: Dreamer, quiet, impatient.

~ A, Î22: Te poți descrie în 3-5 cuvinte?

R: Visătoare, liniștită, nerăbdătoare.A, Q23: What’s your favorite thing about yourself?
A: I like that I'm fine not joining the crowd. I can stand on my own just fine, and it took me a long time to learn how to do that. 

~ A, Î23: Care este lucrul tău preferat în legătură cu tine?

R: Îmi place că sunt în regulă cu ideea de a nu mă alătura mulțimii. Pot foarte bine să stau pe cont propriu și mi-a luat ceva timp ca să învăț cum să fac asta.


A, Q24: Is it better to be perfect and late, or good and on time?
A: Perfect like what? You mean mentally ready or how we look? If you mean mentally ready, I'd say yes. It's better to be prepared and late.

~ A, Î24: E bine să fii perfect și să întârzii, sau să fii bun și la timp?

R: Perfect ca ce? Te referi pregătit menatal sau la aspect? Dacă te referi pregătit mental, aș spune da. Este bine să fii pregătit și să întârzii.


T, Q25: How would be a perfect day for you?
A: A perfect day for me would be a roadtrip day. I love to drive, listen to music, and just watch the scenery change. It gives me a chance to get lost in my head. 

~ T, Î25: Cum ar arăta o zi perfectă pentru tine?

R: Ziua perfectă pentru mine ar fi o zi de călătorie. Iubesc să conduc, să ascult muzică, și doar să urmăresc cum se schimbă peisajul. Îmi oferă șansa de a mă pierde în gândurile mele. 


A, Q26: What is your favourite place in this world?
A: New Orleans.

~ A, Î26: Care este locul tău preferat din întreaga lume?

R: New Orleans.
T, Q27: What would be the first thing you would say to the whole world, if you had the chance?
A: Probably what I said in my author's note at the end of Punk 57. It gets better, you are important, and you can't be replaced. Hang on. You'll find your tribe. 

~ T, Î27: Care ar primul lucru pe care l-ai spune întregii lumi dacă ai avea oportunitatea?

R: Probabil ce am spus în nota autorului din Punk 57. Va fi mai bine, ești important și nu poți fi înlocuit. Rezistă. Îți vei găsi drumul.


A, Q28: If you could change one thing about the world, what would it be?
A: I would make recycling mandatory everywhere and redirect politician's spending accounts to feed hungry children. And I would make sure Supernatural stayed on television forever!

~ A, Î28: Dacă ai putea schimba un lucru în lume, care ar fi?

R: Aș face reciclarea obligatorie peste tot și aș redirecționa conturile de cheltuieli ale politicienilor pentru a hrăni copiii înfometați. Și m-aș asigura ca Supernatural ar rămâne pe televizor pentru totdeauna!


A, Q29: What would you say to a person who has a dream so big that others would call it impossible?
A: There's always a way, and history is filled with stories of people who succeeded against the odds. 

~ A, Î29: Ce i-ai spune unei persoane care are un vis atât de mare încât ceilalți l-ar numi imposibil?

R: Întotdeauna este un drum, iar istoria este plină de povești ale oamenilor care au reușit în ciuda șanselor.


T, Q30: Are you planning to come to Romania? You have very much fans here and it would make us a big pleasure if we had the chance to meet you.
A: Oh, I would love to!! I don't have any plans to travel internationally right now, though. 

~ T, Î30: Plănuiești să vii în România? Ai foarte mulți fani aici și ne-ar face o deosebită plăcere dacă am avea șansa de a te cunoaște.

R: Oh, mi-ar plăcea!! Deși nu am planuri să călătoresc internațional chiar acum.Thank you so much for letting us to know you. You're amazing and Romania will always love you!

 ~ Mulțumesc enorm pentru interviu și pentru că ne-ai lăsat să te cunoaștem. Ești uimitoare și România te iubește!


Thank you so much for the interview!! 

~ Mulțumesc foarte mult pentru interviu!!Cărțile pot fi achiziționate de AICI.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Recenzie „Regina Roșie” de Victoria Aveyard

Recenzie „Mara Dyer” de Michelle Hodkin