Interviu cu Mia Sheridan, autoarea cărții „Vocea lui Archer”Mia Sheridan este una dintre cele mai bine vândute autoare de literatură romance din lume. Cărțile ei se află pe lista de bestselleruri ale multor publicații, dintre care amintim: New York Times, USA Today și Wall Street Journal. Pasiunea ei este să țeasă povești de dragoste despre oameni care sunt destinați unii altora. Locuiește în Statele Unite ale Americii, Ohio, Cincinnati, împreună cu soțul ei. Au patru copii aici pe pământ și unul în ceruri.

Vocea lui Archer este despre întâlnirea dintre o fată blocată în amintirea unei nopți terifiante și a unui bărbat pentru care iubirea reprezintă cheia vindecării și libertății sale. Este povestea unui tânăr care trăiește cu o rană îngrozitoare și a unei fete care îl va ajuta să își găsească „vocea”. Este un roman emoționant și captivant despre suferință, destin și puterea tămăduitoare a dragostei. Cartea este publicată la editura Epica și poate fi comandată de  aiciFirst of all, I want to thank you for this big opportunity. On Instagram, you talked with my friend, Timy. 
I am Andy and it is a pleasure to finally meet you. We both prepared some questions for this interview and I wil put our names before the questions to be easier for you to figure out who you are talking to.

〜 În primul rând, vreau să îți mulțumesc pentru această oportunitate imensă. Pe Instagram ai vorbit cu prietena mea, Timy. Eu sunt Andy și este o plăcere să te întâlnesc, în cele din urmă. Amândouă am pregătit câteva întrebări pentru acest interviu, așa că o să pun numele noastre înaintea întrebărilor ca să îți dai seama cu cine vorbești.


Mia: Hi there! Thanks for the questions! Here are my answers. <3 

〜 Bună! Vă mulțumesc pentru întrebări! Aici sunt răspunsurile mele. <3Timy:

1. What was the thing which made you write Archer's Voice?

I was really craving a "different" sort of hero in the romance world. The last few I'd read sort of blended together for me, and so I wanted to create someone who stood out, who was perhaps viewed as less than perfect, but those "imperfections" ended up becoming his greatest gifts.

〜 1. Care a fost lucrul care te-a făcut să scrii Vocea lui Archer? 

Îmi doream cu ardoare un tip "diferit" de erou în lumea romance-ului. Ultimele cărți citite au fost un fel de amestec pentru mine, așa că am vrut să creez pe cineva care să fie remarcat, cineva care probabil să fie văzut nu chiar perfect, dar ale cărui "imperfecțiuni" să ajungă să fie cele mai mari daruri.


2. What hobbies do you have, besides writing?

I love doing DIY projects! I share a lot of my furniture makeovers and home design on my Instagram page. :)

〜2. Înafară de scris, ce alte hobby-uri mai ai?

Iubesc să fac DIY-uri! Pe pagina mea de Instagram pun foarte multe creații de mobilier și design. :)


3. Do you have another job or are you a full-time writer?

I'm a full-time writer (and a mom!). :D

〜3. Mai ai vreun alt serviciu sau ești scriitoare cu normă întreagă?

Sunt scriitoare cu mormă-ntreagă (și mamă!). :D
4. The characters are inspired from real persons? Or are they just your imagination?

They're all from my imagination. I suppose I use bits and pieces here and there to form my characters, but I've never based an entire character off of someone in my real life.

〜4. Personajele sunt inspirate de persoane din viața reală? Sau sunt produsul imaginației tale?

Toate provin din imaginația mea. Presupun că mai folosesc câte ceva de aici și de acolo pentru a le crea, dar niciodată nu am construit un personaj după o persoană din viața mea.


5. Does your family support you? Who is your biggest fan from your family?

Definitely! My husband is my biggest fan, and I always call my mother-in-law my #2 biggest fan. 

〜5. Familia te susține? Cine este cel mai mare fan din familie?

Absolut! Soțul meu este cel mai mare fan, dar mereu am numit-o pe soacra mea cel mai mare fan nr. 2.


6. What means Archer's Voice for you? Did you live an experience which made you write it?

I think we've all felt the loneliness that comes from feeling different from others, set apart in some way you can't necessarily control. I definitely infused those feelings into Archer.

〜6. Ce înseamnă Vocea lui Archer pentru tine? Ai trăit vreo experiență care te-a făcut să scrii această carte?

Cred că toți am simțit singurătatea ce provine din faptul că ne simțim diferiți de restul, separați într-un fel pe care nu-l poți controla neapărat. Am făcut ca aceste sentimente să fie parte din Archer.


7. Which is your favourite place in the world?

My home! There is nowhere my heart feels more at ease than in my own home, with those I love surrounding me.

〜7. Care este locul tău preferat din întreaga lume?

Casa mea! Nu există vreun loc în care inima mea să se simtă mai bine decât în propria casă, alături de cei iubiți.


8. If you would have the opportunity to talk to someone, who will be the person you would choose and why?

Hmm... Probably Joan of Arc! I just featured her in my latest romance, More Than Words, and her story is fascinating! 

〜8. Dacă ai avea șansa să vorbești cu cineva, pe cine ai alege și de ce?

Hmm... Probabil Ioana D'Arc! Tocmai ce am introdus-o în ultima mea carte, More Than Words, iar povestea ei este fascinantă!


9. Does any of you characters resemble you?

I definitely insert my own personality into my heroines... her reactions, etc. So in a way, all of them resemble me! :)

〜9. Se aseamănă vreun personaj de-al tău cu tine?

Cu siguranță îmi pun personalitatea în cea a eroinelor mele... recțiile lor, etc. Deci, într-un fel, toate mi se aseamănă! :)10. Would you change your life with one of your characters?

Not it it meant giving up the life I have. But I think all of them live pretty happy lives. :D

〜10. Ți-ai schimba viața cu a unuia dintre perosanjele tale?

Nu, dacă asta  înseamnă să renunț la viața pe care o am acum. Dar cred că toți au parte de vieți fericite. :D


11. Would you let your daughter meet a boy like the guys you have created?

Definitely! They all love fiercely and that's what I hope for my own daughter.

〜11. Ți-ai lăsa fata să se întâlnească cu un băiat ca cei pe care i-ai creat?

Cu siguranță! Toți iubesc cu înverșunare și asta sper pentru fata mea. 


Andy:

1. How did you start writing?

My writing began on a sad note. I experienced a very difficult loss and began writing a blog about it. Friends and family who read it kept encouraging me to write a book. I wasn't ready to write on that topic at the time, but I was reading a lot of romance as a means of escapism and so I decided to try my hand at that. <3

〜1. Cum ai început să scrii?

Am început să scriu într-o notă tristă. Am trecut printr-o pierdere foarte dificilă și am început să scriu un blog despre asta. Prietenii și familia care l-au citit au continuat să mă încurajeze să scriu o carte. Nu eram pregatită să scriu despre acel subiect atunci, dar am citit mult romance ca mijloc de evadare, așa că am decis să îmi încerc norocul cu asta. <3


2. What is your writing process like?

I always create an outline, though it's not extremely detailed. Then I come up with a schedule and stick with it whether I feel like writing on a certain day or not!

〜2. Cum este procesul tău de scris?

Întotdeauna creez o schemă, deși nu este extrem de detaliată. Apoi vin cu un plan și rămân cu el, chiar dacă simt, sau nu, să scriu într-o anumită zi!3. Of all the books you have written, which one is your favourite?

I don't think I have an absolute favorite - they're like my children, I love them all for different reasons and in different ways. :) But I have a particular fondness for Becoming Calder/Finding Eden. <3

〜3. Dintre toate cărțile pe care le-ai scris, care este preferata ta?

Nu cred că am o preferată - sunt precum copiii mei, le iubesc pe toate din diferite motive și în moduri diferite. :) Dar am o afecțiune specială pentru Becoming Calder/Finding Eden. <3


4. What is the first book from another author that made you cry?

The Thorn Birds. I sobbed on my mom's bed for an hour after reading it.

〜4. Care este prim carte, de la un alt autor, care te-a făcut să plângi?

"Pasărea Spin". Am plâns în hohote în patul mamei timp de o oră după ce am terminat-o.


5. Who is your favourite author and why?

There are too many to count! But I'll go with Colleen McCullough since she wrote The Thorn Birds! :D

〜5. Cine este autorul tău preferat și de ce?

Sunt prea mulți ca să îi pot număra! Dar o să spun Colleen McCullough din moment ce ea a scris "Pasărea Spin"! :D


6. What is your favourite quote?

So many! But we'll stick with The Thorn Birds theme! :D "There is a legend about a bird which sings just once in its life, more sweetly than any other creature on the face of the earth. From the moment it leaves the nest it searches for a thorn tree, and does not rest until it has found one. Then, singing among the savage branches, it impales itself upon the longest, sharpest spine. And, dying, it rises above its own agony to outcarol the lark and the nightingale. One superlative song, existence the price. But the whole world stills to listen, and God in His heaven smiles. For the best is only bought at the cost of great pain… Or so says the legend.” 
― Colleen McCulloughThe Thorn Birds

〜6. Care este citatul tău preferat?

Am atât de multe! Dar să rămânem cu tema Pasărea Spin! :D
„Există un mit despre o pasăre ce cântă o singură dată în viață, mai dulce decât orice vietate de pe pământ. Din momonetul în care își părăsește cuibul, pleacă în căutarea unui copac cu spini și nu își află odihna până nu-l găsește. Apoi, cântând printre ramurile sălbatice, ea se aruncă în spinul cel mai lung și mai ascuțit. În îmbrățișarea morții, își învinge propria agonie scoțând un tril ce le depășește pe cele ale privighetorii și ciocârliei la un loc. Un cântec la superlativ, ca tribut al existenței sale. Dar toată lumea încă mai ascultă, iar Dumnezeu în Raiul Său zâmbește. Ce-i mai bun pe lume are un singur preț, cel al unei mari dureri... Sau cel puțin așa spune legenda.”― Colleen McCullough, The Thorn Birds7. How long do you spend researching before beginning a book?

It depends on the story, but typically I do my research while I'm writing, rather than before.

〜7. Cât timp petreci documentându-te înainte de a începe o carte?

Depinde de poveste, dar mai degrabă mă documentez în timp ce scriu decât înainte.


8. What is the difficult thing you find when you write from the male perspective?

To keep the thoughts more concise. My editor calls it, "Man speak." :D

〜8. Pentru tine, care este cel mai dificil lucru când scrii din perspectiva personajului masculin?

Să mențin gândurile mai concise. Editorul meu o numește "Bărbatul vorbește." :D

9. What was your hardest scene to write from Archer's Voice?

The flashback where he lost his voice. Writing pain from a child's perspective is always difficult emotionally.

〜9. Care a fost cea mai grea scenă de scris din Vocea lui Archer?

Flashback-ul din momentul în care și-a pierdut vocea. Scrierea durerii din perspectiva copilului este întotdeauna dificilă din punct de vedere emoțional.


10. Describe yourself in 4 words.

Introvert, sensitive, emotional, creative. 

〜10. Descrie-te în patru cuvinte.

Introvertită, sensibilă, emotivă, creativă.


11. Would you come in Romania? If you decide to come sometime, we will be more than happy to meet you in person.

It would be a dream! Someday! <3

〜11. Vei veni în România? Dacă te decizi să vii, am fi mai mult decât fericiți să te întâlnim în persoană.

Ar fi un vis! Într-o zi! <3


And the last question from both of us: What message do you have for this world?

Listen to your own heart when moving through this life. We all have a path that we are meant to travel and I believe we all know inside when we have veered off that course. When you know you are wandering in the wrong direction, be honest about it with yourself and then have the courage to find your way again, even if it means turning away from something else.

Thanks again! <3 xo! Mia

〜 Și ultima întrebare din partea noastră: Ce mesaj ai pentru această lume?

Ascultați-vă inima când treceți prin această viață. Cu toții avem un drum pe care suntem meniți să mergem și cred că cu toții știm când am ieșit de pe acel drum. Când știți că mergeți în direcția greșită, fiți sinceri cu voi înșivă și aveți curajul să vă regăsiți drumul, chiar dacă asta înseamnă să vă întoarceți de la altceva.

Din nou, mulțumesc! <3 xo! Mia 


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Interviu cu Penelope Douglas, autoarea seriei „Fall away”

Recenzie „Regina Roșie” de Victoria Aveyard

Recenzie „Mara Dyer” de Michelle Hodkin